USŁUGI GEODEZYJNE

GEODEZYJNE POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE, REALIZACYJNE I INWENTARYZACYJNE:cropped-img_20171220_18161711.jpg

 • mapy do celów projektowych;
 • pomiary uzupełniające;
 • pomiar istniejących lub projektowanych przekrojów przez trasy drogowe, kolejowe i cieki wodne;
 • pomiary rzeźby terenu i wykonywanie modelu 3D powstałego w wyniku prac polowych i kameralnych;
 • ustalanie wielkości strzałki zwisu i przewodów linii napowietrznych i prześwitu pod nimi;
 • sporządzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
 • geodezyjne opracowanie projektów obiektów budowlanych, sprawdzenie poprawności otrzymanej dokumentacji pod kątem zgodności wymiarowej;
 • tyczenia obiektów budowlanych, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu będącą podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ROZGRANICZENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (GRUNTÓW) ORAZ SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH:

WP_20171127_11_55_48_Pro

 • podziały terenów zabudowanych, rolnych i leśnych;
 • wykonanie koncepcji i projektu podziału nieruchomości.
 • wznowienia znaków granicznych;
 • ustalanie i okazanie granic nieruchomości;
 • udział w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości gruntowej;
 • dokumentacja do celów prawnych;
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:

 • geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy;
 • projektowanie oraz zakładanie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej dostosowanej do indywidualnych wymagań procesu budowlanego;
 • geodezyjna obsługa inwestycyji na każdym etapie;
 • geodezyjna obsługa budownictwa przemysłowego;
 • geodezyjna obsługa budowy tras drogowych;
 • geodezyjna obsługa budowy i modernizacji linii kolejowych PKP;
 • wyznaczenie osi konstrukcyjnych i innych charakterystycznych punktów projektowanego obiektu;
 • tyczenia i inwentaryzacje suwnic;
 • obsługa budowy i badanie geometrii szybów windowych;
 • pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń elementów konstrukcyjnych obiektu;
 • pomiar pionowości słupów i innych budowli wieżowych;
 • badanie geometrii budowli;
 • pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych;
 • rozliczanie budowy na potrzeby bieżącej kontroli postępu prac dla zamawiającego;
 • prowadzenie niezależnej kontroli inwestycji budowlanej w ramach nadzoru inwestorskiego;
 • pomiary kontrolne budowy i montażu, oraz w trakcie użytkowania obiektu;
 • inwentaryzacje powykonawcze niezbędne do odbioru technicznego;
 • profesjonalne doradztwo techniczne w świetle istniejących przepisów.

GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami – pomożemy Ci je rozwiać!

LOGO_FULL_COLOR